สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
4 สถาบัน
ภาคเหนือ
0 สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 สถาบัน
ภาคกลาง
4 สถาบัน
ภาคตะวันออก
1 สถาบัน
ภาคตะวันตก
0 สถาบัน
ภาคใต้
0 สถาบัน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
15 สถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 295
เดือนที่ผ่านมา 247
ทั้งหมด 9,538
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

การดำเนินงานวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ และขอจัดโครงการโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานและให้มีการแต่งตั้งกรรมการร่วมสองฝ่าย


2. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกหนังสือแจ้งวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ ผ่านเวบไซต์ www.thaibuddhacollege.com


3. เชิญคณะกรรมการประชุมจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธสามระดับ คือ
    ก.วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ   
    ข.วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธชั้นนำ  
    ค.วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธพระราชทาน


4. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในเวบไซต์ไปเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา หรือ กพร.ด้วย


5. ให้วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธที่สมัครในระบบแล้ว ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ผ่านระบบเวบไซต์

6. วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธที่สมัครในระบบแล้ว จัดทำกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเพื่อรองรับเกณฑ์การดำเนินงานวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ  แล้วรายงานผ่านระบบ เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้รายงานสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาต่อไป


7. ในปีที่ 2 ของการดำเนินงาน  คณะกรรมการ  จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธทั่วไป ให้เป็นวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำ โดยให้ส่งเอกสารนวัตกรรมเด่น มีการไปตรวจเยี่ยมประเมินจึงพิจารณาให้รางวัล


8. ในปีที่ 3 ของการดำเนินงาน คณะกรรมการ จัดกิจกรรมการพัฒนา ยกระดับวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธชั้นนำเป็นวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน โดยส่งเอกสารการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเด่นด้านวิถีพุทธแก่คณะกรรมการและมีการตรวจเยี่ยมประเมิน จึงพิจารณาให้รางวัล


9. ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธประเภทต่างๆที่ผ่านคัดเลือก เข้าสัมมนา อบรมปฏิบัติธรรมก่อนรับรางวัล


10. หลังจากรับรางวัลแล้ว วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธประเภทต่าง ๆ มีกิจกรรมการพัฒนาครู บุคลากร นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลสู่บุคลากรและผู้เรียน ตามเงื่อนไขการรับรางวัลต่าง ๆ

สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com